Telefon
WhatsApp
2021 Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Ne Kadar Oldu?
2021 Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Ne Kadar Oldu?

2021 Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları Artış Oranı Nedir?

Vergi Usul Kanununda yer alan ceza tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 29.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan (Mükerrer) Genel Tebliğ ile 2021'de uygulanacak ceza tutarları %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA TUTARLARI

Vergi Usul Kanunu 353 maddesine göre 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir.

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar.

Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 380 TL

 • Bir takvim yılı içinde her bir belge türüne ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı 190.000 TL

Elektronik belge (e-Belge) olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda 380 TL

 • Her bir belge türüne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza tutarı 19.000 TL
 • Her bir belge türüne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı 190.000 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması durumunda 380 TL

Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 9.000 TL

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 450 TL

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.400 TL

 • Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 280.000 TL

4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.900 TL

127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.400 TL

Damga Vergisi Özel Usulsüzlük Cezası Nedir?

Damga Vergisinde her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 3,10 TL

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 maddesine göre 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları aşağıdaki gibidir.

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için uygulanacak ceza tutarları

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.500 TL
 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.300 TL
 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500 TL
 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760 TL
 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390 TL
 • Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.900.000 TL

MADDE 370 İzaha davet

 • Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 109.000 TL

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2021 yılında uygulanacak Özel Usulsüzlük Cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

ÜCRETSİZ BİLGİ FORMU